Pflanzkartoffeln

  Pflanzkartoffeln Melody

  10 St., mittelfrüh, mehlig, 35-50 mm

  weiter...
  Pflanzkartoffeln Cilena

  10 St., mittelfrüh-spät, festkochend, 30-45 mm

  weiter...
  Pflanzkartoffeln Adretta

  10 St., mittelfrüh, mehlig, 30-55 mm

  weiter...
  Pflanzkartoffeln Linda

  10 St., mittelfrüh, festkochend, 30-55 mm

  weiter...
  Pflanzkartoffeln Sieglinde

  10 St., früh, vorwiegend festkochend, 30-50mm

  weiter...
  Pflanzkartoffeln Rosara

  10 St., sehr früh, vorwiegend festkochend, 35-50 mm

  weiter...
  Pflanzkartoffeln Gala

  10 St., früh, vorwiegend festkochend, 35-55 mm

  weiter...
  Pflanzkartoffeln Solist

  10 St., extrem früh, vorwiegend festkochend, 35-55 mm

  weiter...
  Pflanzkartoffeln Birgit

  10 St., früh, vorwiegend festkochend, 35-55 mm

  weiter...
  Pflanzkartoffeln Karlena

  10 St., früh, mehlig, 35-55 mm

  weiter...