Kaktus-Dahlie Purple Gem

Dahlia
Art.Nr.: 308556

IV-V

90 cm

75 cm / 10 cm

VII-X